پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهنمایی

برای ارسال پیام به سیستم پیام گیر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان باید بخشهای نام و نام خانوادگی و شماره تماس فرم الکترونیکی را تکمیل نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید. چنانچه فایل پیوستی نیز داشته باشید در قسمت مربوطه ارائه نمایید.
بدیهی است در صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده به درخواست شما تر تیب اثر داده نخواهد شد.

  اداره روابط عمومی


ارتباط مردمي با مديركل امور اقتصادي ودارايي استان اصفهان
  تاریخ:  1399/12/10
  نام: *  
  نام خانوادگی: *  
  شماره همراه: *   
  پست الکترونیک: *  
  موضوع پیام: *  
  شرح پیام: *  
  ارسال فایل:   
  ارسال

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0