راهنمایی

جهت ارسال پیام به سیستم پیام گیر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان باید بخشهای نام و نام خانوادگی و شماره تماس فرم الکترونیکی را تکمیل نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید. چنانچه فایل پیوستی نیز داشته باشید در قسمت مربوطه ارائه نمایید.
بدیهی است در صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سيستم ارتباط مردمي با مديركل امور اقتصادي ودارايي استان اصفهان
توضیحات

تاریخ
* نام
* نام خانوادگی
* شماره همراه
نشانی پست الکترونیکی
* موضوع پیام
* شرح پیام
فایل پیوستی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^