پیوندها

بیانیه توافق سطح خدمت اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان
1 سازمان استان، واحد سازمانی تابعه وزارتخانه است که به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف وزارتخانه در استان تشکیل و کلیه وظایف و واحدهای تابعه وزارتخانه در استان در آن تجمیع می گردند. وظایف و اختیارات سازمان استان عبارت است از :
1-1انجام کلیه امور مربوط به وزارتخانه در سطح استان
2-1پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذیربط جهت تصویب در چهارچوب سیاست های عمومی دولت و بخش
3-1اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از طرف وزارتخانه متبوع
4-1ارائه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارتخانه متبوع و دستگاههای نظارتی قانونی
5-1نظارت بر حسن انجام وظایف شعب و نمایندگی های شرکت های وابسته به وزارتخانه در سطح استان
6-1پیشنهاد اصلاح ساختارهای مدیریتی به وزارتخانه متبوع و نمودار تشکیلاتی و ساختار نیروی انسانی سازمان و هرگونه تغییر و اصلاح در آن به معاونت  برنامه ریزی استانداری
7-1انجام امور محوله از طرف نهادهای ذیصلاح استانی در راستای سیاست های عمومی دولت و بخش
8-1همکاری و هماهنگی با سازمان ها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد برنامه های استانی
تبصره 1- آن دسته از شرکت های دولتی که گستره و قلمرو وظایف آنها استانی است و برای انجام آنها ضرورتی به تبعیت از حوزه مرکزی شرکت متبوع خود در امور ارجاعی ندارند به صورت وابسته به سازمان استانی وزارتخانه مربوط اداره خواهند شد.
تبصره 2- سازمان استان در وزارتخانه هایی تشکیل خواهد شد که با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان اجرای این مصوبه در آنها فراهم باشد.
 2رئیس سازمان استان با انتخاب و حکم وزیر منصوب می شود و به صورت زیر در دو زمینه پاسخگو خواهد بود :
1-2مسئولیت پاسخگویی به وزیر در زمینه طرح ها و وظایف ملی و تحقق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوع در استان.
2-2مسئولیت پاسخگویی به استاندار در زمینه تحقق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در استان و نیز تحقق برنامه ها و تصمیمات نهادهای تصمیم گیر استانی.
تبصره : در انتخاب رئیس سازمان استان، هماهنگی لازم با استاندار به عمل خواهد آمد.
 3سطح مدیریتی (رئیس سازمان استان) بالاتر از مدیرکل و پایینتر از معاون وزیر خواهد بود. گروه شغلی، شرایط احراز و میزان فوق العاده های رؤسای سازمان های استانی با توجه به پیچیدگی و گستردگی حیطه وظایف، حسب مورد با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع قانونی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 : سطح مدیریتی معاون رئیس سازمان استان معادل سطح (مدیریت) خواهد بود.
تبصره 2: عزل و نصب مدیران و مسئولان واحدهای استانی سازمان های تجمیع شده در سازمان استان بنا به پیشنهاد رئیس سازمان استان و تأیید رئیس سازمان مرکزی و حکم رئیس سازمان استان خواهد بود.
 5وزارتخانه ها موظفند نسبت به انجام تغییرات لازم در ساختار تشکیلات مرکزی سازمان هایی که واحدهای استانی آنها تجمیع می شود متناسب با شرایط جدید و به نحوی که در چهارچوب سیاست ها و برنامه های کلان وزارتخانه، وظیفه برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور تخصصی واحدهای استانی مرتبط با خود را عهده دار باشند، اقدام نمایند.
 6با ایجاد سازمان استان برای هر یک از وزارتخانه ها، کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائی‌ها و کارکنان واحدهای تابعه در استان به سازمان استان منتقل و تحت مدیریت واحد اداره می شوند.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^