پیوندها

رؤساي ادارات زيرمجموعه اداره كل
خالد امیریوسفی
  • خالد امیریوسفی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان مسئول بهبود محيط كسب و كار
محمد صدیقی
  • محمد صدیقی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان رئیس اداره خزانه معین
علی شاه نظری
حسن عابدی
  • حسن عابدی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان رئیس اداره نظارت مالی
محمدرضا جدیدی
  • محمدرضا جدیدی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان رئیس امور اداری
محمدمحمدی
  • محمدمحمدی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان رئیس اداره اموال و اوراق بهادار
هاجرکریمیان
  • هاجرکریمیان اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان رئیس اداره هماهنگی و تلفیق حسابها
مرتضی قاسمی
  • مرتضی قاسمی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان مسئول روابط عمومی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^