اخبار استانی
دوره آموزشي
1397/4/20 چهارشنبه برگزاری دوره آموزشی تهیه صورتحساب عملکرد سال 96 و حسابداری تعهدی دوره آموزشی تهیه صورتحساب عملکرد سال 96 و حسابداری تعهدی ویژه شهرداری های با حضور معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان برگزار گرديد